Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

živnostníka pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.ruskesaly.cz

Elena Nikonorova
se sídlem Kokonínská 1716/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika

tel.: +420 728 843 087

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú. 78-6258380247/0100

e-mail:               

IČO: 05154651 , DIČ: CZ8753024401, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném pod č. j. MUNO 971775/2016 MÚ v Jablonci nad Nisou.

 

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. PROVOZOVATEL

 • Internetový obchod na adrese www.ruskesaly.cz ( dále jen "internetový obchod" ) je provozován Elenou Nikonorovou se sídlem Kokonínská 1716/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsanou v živnostenském rejstříku vedenem pod č. j. MUNO 971775/2016 MÚ v Jablonci nad Nisou, IČO: 05154651, DIČ: 8753024401, (dále jen "prodávájící" nebo "provozovatel")

        

1.2. KUPUJÍCÍ

 • Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“).
 • Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“).
 • Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

 

1.3. OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“).
 • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi prodávajícím a kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
 • Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.4. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

 • Prodávající sděluje, že
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
  2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od prodávajícího,
  3. prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění;
  4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném prodávajícím uváděny včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
  5. kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí kupující zaslat na výše uvedenou adresu sídla prodávajícího. K tomu doporučujeme využít standardní formulář pro odstoupení od smlouvy;
  6. v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (například pomocí internetu), náklady za navrácení zboží, jen pokud toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  7. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena po dobu pěti let v elektronickém archivu prodávajícího,
  8. kupující může stížnosti uplatnit u prodávajícího na uvedených kontaktech, případně se kupující může se stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet") může kupující provádět objednávání zboží.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 10 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, ZPŮSOB DOPRAVY A PLATBY

3.1. NABÍDKA ZBOŽÍ

 • Zboží nabízené prostřednictvím stránek internetového obchodu je nabídkou zboží, která má pouze informativní charakter. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a provozovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží.

 

3.2. OBJEDNÁVKA

 • Objednávku může kupující vytvořit pomocí formuláře na stránkách internetového obchodu. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy a platby (viz čl. 2.4) kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a provozovatelem.
 • Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

 

3.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy kupujícího (objednávku), pokud tento návrh není v rozporu s obchodními podmínkami a provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu prostřednictvím zprávy na elektronickou adresu kupujícího.
 • Smluvní vztah mezi provozovatelem a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je provozovatelem zasláno kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v objednávce.
 • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3.4. ZPŮSOB DOPRAVY A ZPŮSOB PLATBY

 • Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.
 • O odeslání zboží se provozovatel zavazuje informovat kupujícího na elektronickou adresu, kterou kupující uvedl při vytvoření objednávky.
 • Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku přepravce.
 • Zaslání zboží do zahraničí je možné po domluvě, v případě zasílání zboží do zahraničí si provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.
 • Provozovatel nabízí na výběr ze dvou způsobů platby: bankovním převodem po dokončení objednávky nebo na dobírku až při převzetí od přepravce.
 • Při volbě platby bankovním převodem uhradí kupující cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet prodávajícího. Pro vyřízení objednávky je třeba uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • V případě platby na dobírku při převzetí zboží od přepravce si provozovatel vyhrazuje právo připočíst náklady za vybavení dobírky k ceně objednávky dle aktuálního ceníku přepravce.
 • Veškeré změny včetně změn cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Cena je platná v době objednání.
 • Česká pošta, platba dobírkou - poštovné 109 Kč, platba dobírkou 35 Kč, doba doručení 2-4 pracovní dny. Zásilku platíte pošťákovi při převzetí.
 • Česká pošta, platba převodem na účet - poštovné 109 Kč, doba doručení 2-4 pracovní dny
 • V případě bezhotovostní platby uhradí kupující prodávajícímu cenu za zboží, poštovné a balné na účet č. 2101362362/2010, vedeny u společností Komerční banka, a.s. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Pro jasnou identifikací platby je kupující povinen při zadávání platby zadat variabilní symbol, který obdrží od prodávajícího. Jakmile obdržíme platbu na náš účet, expedujeme Vaši zásilku.
 • Zásilkovna, platba dobírkou - poštovné 80 Kč, platba dobírkou 35 Kč, doba doručení 2-4 pracovní dny
 • Zásilkovna, platba převodem na účet -  poštovné 80 Kč, doba doručení 2-4 pracovní dny.  V případě bezhotovostní platby uhradí kupující prodávajícímu cenu za zboží, poštovné a balné na účet č. 2101362362/2010, vedeny u společností Komerční banka, a.s. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Pro jasnou identifikací platby je kupující povinen při zadávání platby zadat variabilní symbol, který obdrží od prodávajícího. Jakmile obdržíme platbu na náš účet, expedujeme Vaši zásilku.

 

3.5. STORNO OBJEDNÁVKY

 • Kupující může bezplatně zrušit nebo změnit objednávku až do okamžiku její expedice. Požadavek na změnu nebo zrušení objednávky ze strany kupujícího musí být sdělen prodávajícímu emailem na info@ruskesaly.cz nebo telefonicky na číslo +420728843087. Požadavek na změnu objednávky bude akceptován a vyřízen dle možností a aktuálního stavu objednávky.

 

3.6. PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.
 • V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
 • Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 

4.DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. DODACÍ LHŮTA

 • Provozovatel se zavazuje odeslat zboží kupujícímu v nejbližším možném termínu. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro provozovatele závazná.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

 

4.2. PŘEPRAVA, DORUČENÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovanému zboží jeho převzetím. Okamžikem převzetí zboží také na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží.
 • Součástí dodávky je doklad o zakoupení zboží, který uvádí datum prodeje, označení zboží, kupní cenu a údaje o prodávajícím. Prodávající zašle kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 • Reklamace mechanického poškození zboží, neodpovídajícího zboží apod., které nebyly patrné při převzetí zásilky od přepravce, je kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. těchto obchodních podmínek.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM

 • Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má kupující v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží.
 • Pokud kupující v zákonné 14 denní lhůtě oznámí provozovateli, že od smlouvy odstupuje, kupní smlouva se od počátku ruší. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář pro odstoupení od smlouvy, které obdržel spolu se zakoupeným zbožím nebo je ke stažení Zde. Ve formuláři by mělo být uvedeno alespoň jméno a příjmení kupujícího, číslo objednávky, označení zboží a číslo účtu pro vrácení peněz.
 • Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
 • V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má provozovatel vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku spotřebitele vůči provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.
 • Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo a plavky), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.
 • Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.
 • Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, je provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží provozovateli odeslal.
 • Náklady spojené s předáním zboží provozovateli hradí sám kupující a nemá nárok na jejich proplacení.
 • Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží provozovateli, nebude zboží přijato, případně bude na náklady spotřebitele zasláno zpět.

 

5.1.2. STRUČNÝ NÁVOD

 • Pokud jste obdržel zásilku a zjistíte, že zboží, které jste si objednal není úplně podle vašich představ, máte možnost je vrátit bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy můžete do 14 dnů ode dne následujícího od převzetí zboží, v této lhůtě stačí odstoupení odeslat.
 • Při odstoupení doporučujeme postupovat následovně:
 • pro vrácení zboží a peněz: do balíku vložte kopii faktury a vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
 • peníze Vám zašleme stejným způsobem, jakým jsme je od Vás přijali.
 • zásilku pošlete na adresu prodávajícího, tedy na Elenou Nikonorovou, se sídlem Kokonínská 1716/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, kontakt: info@blackcomb.cz nebo reklamace@rmcorporation.cz, tel: +420 728 843 087

Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, odešlete pokud možno v původním neporušeném obalu, nemělo by nést známky použití (nepoškozené). Náklady vracení zboží nese kupující. V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku!

 

5.2. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PROVOZOVATELEM

 • Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným zbožím, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.
 • Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.
 • Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Pokud provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat kupujícího na elektronickou adresu uvedenou kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

 

6.PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem o ochraně spotřebitele.
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady vzniklé nesprávnou péčí o šály. Součástí těchto obchodních podmínek je postup péče o šály (viz čl. 7.). Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s péčí, a že nebude uplatňovat po prodávajícím vady vzniklé nesprávnou péčí o šály.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 • Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 • Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména potvrzení o koupi.
 • Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ze strany spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace ze strany kupjící včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
 • Jestliže provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci provozovatele a kupujícího, co je obsahem reklamace dle kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka provozovatele.
 • Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva z vadného plnění.
 • O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je provozovatel povinen kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.
 • V případě, že si kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené provozovatelem reklamované zboží, je provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí provozovatel kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně provozovatele.

 

7.PÉČE O ŠÁLY

7.1.  PÉČE O ŠÁLY PAVLOVOPOSAD

 • údržba se provádí dle symbolu uvedených na štítku šály
 • jen suché chemické čištění ( z důvodu, aby barvy neztratily výraznost )
 • šetrné ruční praní ve vlažné vodě je přípustné se speciálním pracím prostředkem na vlnu a na vlastní riziko spotřebitele, na případné poškození ručním praním se reklamace nevztahuji
 • pokud se šála namočí v deští nebo sněhu, je nutné ji následně vysušit rozloženou na ručníku nebo něčem podobném ve vodorovné poloze. Nesušte na radiátoru nebo jiném tepelném zdroji a ani na přímém slunci, přehřátí činí vlákna křehkými a vede ke sražení výrobku
 • případné pomačkání výrobku odstraníme pomocí žehlení z rubové strany přes hadřík
 • skladování vlněných výrobku se doporučuje ve větrané místností a použití prostředků proti molům

 

7.2.  PÉČE O ŠÁLY ORENBURG

 • jen šetrné suché chemické čištění ( čistírna )
 • šetrné ruční praní ve studené vodě je přípustné se speciálním pracím prostředkém na vlnu a na vlastní riziko spotřebitelé, na případné poškození ručním praním se reklamace nevztahujou.
 • sušit ve vodorovné poloze se zatíženymi krají aby se výrobek nesrazil
 • nesušte na radiátoru ani na přímem slunci, přehřátí činí vlákna křehkými a vede ke sražení
 • nesmí se žehlit
 • skladování výrobku se doporučuje ve větrané místností a použití prostředků proti molům

 

8.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivá cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivá cookies lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní stránky. Bližší informace jsou obsaženy v

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Jazykem komunikace mezi provozovatelem a kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.
 • V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.
 • Znění obchodních podmínek může provozovatel měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti provozovatele a kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi provozovatelem a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi provozovatelem a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené platformy pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou Komisí. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, provozovatel doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít elektronické adresy 

 

V Jablonci nad Nisou dne 9.11.2016


Elena Nikonorová